ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น1,2,2+,3,3+ ต่างกันอย่างไร