ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องรถยนต์

ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องรถยนต์ ว่ามีปริมาณที่เหมาะสมไหม